Výrub drevín

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade: 
1. rezov ovocných stromov 
2. bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku.


Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia, čiže od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania.

 
Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať : 
1. meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa 
2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie 
3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny 
4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou 
5. odôvodnenie žiadosti 

Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy: 
1. list vlastníctva nie starší ako tri mesiace 
2. doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce 6,50 €
3. kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší ako tri mesiace

Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Ratvaji v pracovnom čase, alebo stiahnuť z tejto stránky. 


Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje: 
1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou 
krovité porasty s výmerou do 10 m2 
2. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu 
3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku 
4. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada)

V týchto prípadoch je však potrebné najneskôr do 5 dní po uskutočnení výrubu túto skutočnosť oznámiť na Obecnom úrade v Ondrejovciach. Tlačivo oznámenia musí obsahovať všetky náležitosti ako žiadosť na výrub dreviny.

Po vykonaní výrubu je občan povinný uskutočniť náhradnú výsadbu.