Výrub drevín

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade: 
1. rezov ovocných stromov 
2. bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku.


Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia, čiže od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania.

 
Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať : 
1. meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa 
2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie 
3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny 
4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou 
5. odôvodnenie žiadosti 

Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy: 
1. list vlastníctva nie starší ako tri mesiace 
2. doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce 6,50 €
3. kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší ako tri mesiace

Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Ratvaji v pracovnom čase, alebo stiahnuť z tejto stránky. 


Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje: 
1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou 
krovité porasty s výmerou do 10 m2 
2. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu 
3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku 
4. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada)

V týchto prípadoch je však potrebné najneskôr do 5 dní po uskutočnení výrubu túto skutočnosť oznámiť na Obecnom úrade v Ondrejovciach. Tlačivo oznámenia musí obsahovať všetky náležitosti ako žiadosť na výrub dreviny.

Po vykonaní výrubu je občan povinný uskutočniť náhradnú výsadbu.

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac