Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000 eur

 
Predmet zákazky:  Úprava verejného priestranstva 
Objekt: Chodník 2, úsek 1
 
Prílohy:
Technická správa
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Hodnota zákazky:  12 000,00 eur s DPH
Predmet zákazky:  Úprava verejného priestranstva 
Identifikácia úspešného uchádzača: Martin KOčár - MAR-KO, Švábska 52, Prešov, IČO: 40637123