Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000 eur

Predmet zákazky: Poskytovanie služby verejného osvetlenia v obci Ratvaj
 
rozpočet
 
výkaz výmer
 
 
 
 
 
Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj
 
 
 
 
 
Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia
A-SS
B1.PBS
B2. Statické posúdenie
B-STS
C1-CELKOVA SITUACIA STAVBY
C-SITUACIA SIRSICH VZTAHOV
D-DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV
SO-01
OBALKY
 
 
 
 
 
 
Predmet zákazky:  Úprava verejného priestranstva 
Objekt: Chodník 2, úsek 1
 
Prílohy:
Technická správa
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Hodnota zákazky:  12 000,00 eur s DPH
Predmet zákazky:  Úprava verejného priestranstva 
Identifikácia úspešného uchádzača: Martin KOčár - MAR-KO, Švábska 52, Prešov, IČO: 40637123