Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte

Stručný popis:

 

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví  ohlasovňa pobytov Obecnéhoho úradu v Ratvaji občanovi na požiadanie.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení

 

Potrebné dokumenty :

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie   

   

Doba vybavenia :

 

po predložení potrebných  platných dokladov na počkanie

 

Poplatok :

 

Za poskytnutie údajov o mieste pobytu obyvateľa sa vyberá správny poplatok v sume 5 €/osoba. Správny poplatok  sa platí v hotovosti na Obecnom úrade v Ratvaji.